سافت ویر کنترل و مانیتورینگ واحد تولید مايع ظرفشويي در کارخانجات ساينا
 

سافت ویر کنترل و مانیتورینگ واحد پست اديشن در کارخانجات هنکل پاکوش , کندر و پاکسان

سافت ویر کنترل و مانیتورینگ واحد توليد اسلوري در کارخانجات هنکل پاکوش

سافت ویر کنترل و مانیتورینگ واحد اسپري دراير در کارخانجات هنکل پاکوش  و پاکسان